DREPT CIVIL


DREPT CIVIL
 • Ocrotirea drepturilor persoanei fizice sau juridice;
 • Ocrotirea bunurilor și a proprietății, ori a dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată;
 • Respectarea limitelor dreptului de proprietate privată precum folosirea apelor, picătura streșinii, distanța minimă dintre lucrări ori dintre lucrări și plantații, vederea asupra proprietății vecinului, dreptul de trecere;
 • Administrarea bunurilor altuia;
 • Dobândirea proprietății prin uzucapiune;
 • Încheierea, executarea sau stingerea contractelor prin denunțare unilaterală, rezoluțiune ori rezilierea;
 • Împărțirea moștenirii legale sau testamentare, ori ieșirea din indiviziune;
 • Încetarea contractelor ca urmare a existenței unor cauze de nulitate;
 • Chemarea in garanție pentru evicțiune;
 • Despăgubiri, garanții și penalități contractuale;
 • Diferite modalități de transmitere ori transformare a obligațiilor;
 • Răspunderea civil delictuală pentru fapta proprie, fapta altuia, ori pentru prejudiciul cauzat de lucruri, animale sau ruina edificiului;
 • Executarea silită a obligațiilor contractuale;